23rd Annual Parents' Day Celebrated

lxnf/L :s'nsf] @#cf}F cleefjs lbj; zlgaf/ eJotfk"0f{ ;dfkg ePsf] 5 . sf7df8f}+ If]q gDa/ $sf k|ltlglw ;ef ;b:o uug yfkfsf] k|d'v cfltYotfdf ;DkGg pQm sfo{qmddf afudtL k|b]z, sf7df8f}+ If]q gDa/ $s  sf k|b]z ;ef ;b:o g/f]Qd j}B ljz]if cltly /x]sf lyP. To;}u/L sf7df8f}+ dxfgu/kflnsf j8f gDa/ &sf j8fWoIf z'4 s'df/ 8Ëf]n, Pg\–KofA;gsf /fli6«o cWoIf Ct'/fh ;fksf]6f, Pg\–KofA;gs} /fli6«o dxf;lrj ;'jf;  Gof}kfg], af:sf]6f u'7Lsf dxf;lrj tyf lxnf/L :s'nsf ;Nnfxsf/ 8f >L/fd af:sf]6f, tyf :s'nsf af]8{ ckm l8/]S6;{ df]xg Gof}kfg], dfwj b'nfn, ;'bz{g clwsf/L, eQm axfb'/ yfkf / b]j]G› vs'/]n klg pkl:yt lyP. nufotsf cGo cltlyx?sf] klg pkl:ylt lyof]. sfo{qmdsf] ;efkltTj :s'n ;+rfns ;ldltsf cWoIf tyf af]8{ ckm l8/]S6;{ bLks zdf{n] u/]sf lyP . pQm cj;/df :s'nsf kmfpG8/ lk|lG;kn tyf  jt{dfg ;L O cf], Pg\–KofA;gsf /fli6«o pkfWoIf, af]8{ ckm l8/]S6;{ ;fy} :s'n Joj:yfkg ;ldltsf cWoIf s}nfz s'df/ sfsL{n] k|d'v cltly tyf cGo cltlyx?sf] :jfut u/]sf lyP. k|d'v cltlysf] cfudg clnslt l9nf] ePsfn] sfo{qmd sf ljz]if cltly sf7df8f}+ If]q gDa/ rf/ ÚsÚ  k|b]z ;ef ;b:o g/f]Qd j}Bn] kfg;df bLk k|Hjng u/L sfo{qmdsf] p¢f6g u/]sf lyP. p¢f6g kZrft\ cfhsf] ;dodf :s'nx?n] ljBfyL{x?nfO{ b]z ;a}eGbf 7'nf], eujfg eGbf klg 7'nf] s'/f xf] egL l;sfpg'kg]{ pNn]v ub}{ lxnf/L :s'nsf] lg/Gt/ k|ultn] cfkm' lgs} xlif{t ePsf] atfP .       

ljBfyL{sf] tkm{af6 :jfut dGtJo sIff !) df cWoog/t ;ldIff 5]qLn] u/]sL lyOg\ eg] :s'nsf] ;Dk"0f{ sfo{qmd tyf efjL of]hgfx? dfly k|sfz kfb}{ lk|lG;kn z+s/ kf}8]nn] :jfut dGtJo lbPsf lyP. o;} qmddf :s'nn] cfh;Ddsf] :yfgdf cfOk'UgnfO{ :s'nn] ef]u]sf, em]n]sf sl7gfO{x? tyf ;'vb\ b'vb\ cg'e"ltx?sf laifodf rrf{ ub}{ ;L O cf] s}nfz s'df/ sfsL{n] dGtJo lbPsf lyP. sfo{qmddf Pg\–KofA;gsf /fli6«o cWoIf Ct'/fh ;fksf]6f, j8f gDa/ &sf j8fWoIf z'4 s'df/ 8Ëf]n, :s'nsf ;Nnfxsf/ 8f >L/fd af:sf]6f,  dlxnf ;zlQms/0f tyf jftfj/0f ljsf; ;dfhsf cWoIf ;'wf zdf{, nufotsf cltlyx?n] :s'nnfO{ z'esfdgf lbPsf lyP.

k|d'v cltlysf] cfudg eP;+u} sfo{qmdsf ;+rfns s]zj e§/fO{n] cf;g u|x0f u/fO{ cfˆgf] ;f/ule{t dGtJosf nflu cfu|x u/]sf lyP . k|d'v cltly yfkfn] :s'nx?n] s]6fs]6LnfO{ hLjg lhpg l;sfpg'kg]{df hf]8 lbg'kg]{ atfP . ;do ;fk]If lzIffsf] cfjZostf /x]sf] cfhsf] ;dfhdf k|lt:kwf{nfO{ a9L hf]8 lbPsfn] s]6fs]6Lx?nfO{ cgfjZos ef/ kg{ uPsf]tkm{ O+lut\ ub}{ :s'nx?n] To; laifodf ulDe/ x'g'kg]{ klg lhls/ u/]. To;;Fu} :s'nsf] sfo{qmd df cfpg kfpFbf cfkm'nfO{ v'zL nfu]sf] / :s'nsf sfo{qmd x? pRr:t/sf /x]sf] eGb} z'esfdgf JoQm u/]sf lyP.

k|d'v cltlysf] dGtJo ;Fu} sIff g;{/L b]vL sIff ( ;Ddsf ljBfyL{x?n] ljleGg ;fF:s[lts sfo{qmdx? k|:t't u/]sf lyP . k|m]Gr, rfOlgh tyf ;+:s[t efiffdf klg ljBfyL{x?sf] bdbf/ k|:t'lt /x]sf] lyof]. ;fgf–;fgf s]6fs]6Lx?n] cfˆgf] k|ltef k|:t't ubf{ cleefjs tyf cltlyx? /f]dflGrt ePsf lyP. sfo{qmdsf] bf];|f] efu cgf}krfl/s lyof] h;df km/s–km/s efudf km/s–km/s ljBfyL{x?n] p¢f]if0f u/]sf lyP. cGTodf sfo{qmdsf] ;dfkgsf] 3f]if0ff ub}{ ;efklt bLks zdf{n] lxnf/L :s'n x/ t/xaf6 ljBfyL{sf] rf}tkmL{ ljsf;df cufl8 al9/x]sf] / al9/xg s'g} s;/ afFsL g/fVg] pNn]v u/] .     

News Images:

23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
23rd Annual Parents' Day Celebrated
Contact Us

Facebook